Welcome to Info Myanmar College

တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ျပီး ခိုင္မာေသာ အနာဂါတ္ဘ၀ကို IT ပညာရွင္ အျဖစ္တည္ေဆာက္ လိုသူမ်ားအတြက္

ကမၻာ့ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္စာရင္းဝင္ Edinburgh Napier University
( Top 10 UK University for Computing ) မွေပးအပ္ေသာ
BSc Computing အတြက္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

Section (A,B,C,D) ေက်ာင္းအပ္ မမွီသူမ်ားအတြက္
Section E ႀကိဳတင္အပ္ႏွံႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
• Pre HND 4 Months [1-August-2017] Intake (အမွတ္စာရင္းတင္ၿပရန္မလို)
• 1st Year 12 Months (HNC Computing UK)
• 2nd Year 12 Months (HND Computing UK)
• 3rd Year 12 Months (BSc Computing UK)

Computing ပညာရပ္ကိုေလ့လာဆည္းပူးေနၾကသည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ UK မွ HND Diploma
သာမကကမၻာ့ထိပ္တန္း (5%)တကၠသိုလ္စာရင္း၀င္ Edinburgh Napier University UK
မွေပးအပ္ေသာ (BSc.Computing) ဘြဲ႔ကို ကိုInfo Myanmar College မွမိတ္ဖက္တကၠသိုလ္အျဖစ္
(Partnership) စနစ္ျဖင့္ျမန္မာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ဂုဏ္ယူစြာယူေဆာင္လာခဲ့ပါျပီ။

1. တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ မ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

2. Pre HND ကာလတြင္ IT ပညာကို စတင္ေလ့လာသူမ်ား မျဖစ္မေန သင္ယူသင့္သည္ Hardware, Software, Application သာမက မိမိေအာင္ျမင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ English (4-Skill) ကို အေျခခံေကာင္းရေအာင္ စနစ္တက် သင္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

3. “PRE HND” ၿပီးပါက အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၏ အၾကီးမားဆုံး ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ တိုက္ရုိက္ခ်ီးၿမွင့္ေသာ (BTEC) HND Diploma in Computing အား ၿပည္တြင္းတြင္ (၂)ႏွစ္ခန္႔မ်ွၿဖင့္ သင္ယူရရွိႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းၿဖစ္ပါသည္။

4. ယခင္က ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္သင္ယူခဲ့ရေသာ QCF (Level 5) အဆင့္ရွိ Higher National Diploma ျဖစ္ပါသည္။

5. အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏အႀကီးမားဆံုး ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ တိုက္ရိုက္ခ်ီးျမွင့္ေသာ (BTEC) HND Diploma in Computing အား Info Myanmar College တြင္ (၂)ႏွစ္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ကာ ဘာသာရပ္ (၁၆)ခုကို ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

6. HND Diploma ကို UK၏ 95%ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းစာရင္းဝင္ တကၠသိုလ္မ်ားအပါအဝင္ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးရွိ တကၠသိုလ္ေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္မွလက္ခံျခင္းေၾကာင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ (UK, USA, Singapore, Australia) တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္(၁)ႏွစ္တက္ေရာက္၍ BSc-Computing ကိုရယူ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

7. Second Year HND ၿပီးပါက ဆက္လက္၍ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ Final Year ကို အဂၤလန္ဧ။္သတ္မွတ္စံႏႈန္းကိုျပည့္မွီျပီး၊ စာသင္ၾကားမႈအရည္အေသြး၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ၀င္ဆန္႔ႏိုင္မႈတြင္ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိေသာ (2016 TheTimes Higher Education World Universities Ranking) အရ (In the top 5% of universities Worldwide ကမၻာ႔ထိပ္တန္း (5%) တကၠသိုလ္စာရင္း၀င္(Edinburgh Napeir University မွေပးအပ္ေသာ BSc.Computing ဘြဲ႔ကိုUKတြင္သင္ယူသည့္စရိတ္ထက္အလြန္သက္ သာေသာသင္တန္းေၾကးျဖင့္အဂၤလန္ႏိုင္ငံဧ။္စံႏွဳန္းသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းျမန္မာႏိုင္ငံရွိ InfoMyanmar Collegeတြင္တတ္ေရာက္ႏိုင္ပါျပီ။

8. တန္းခြဲတစ္ခုလွ်င္(20) ဦးသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္အပ္ႏွံႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ ပါသည္။

College Facilities

# Classတစ္ခုလွ်င္ေက်ာင္းသား (၂၀)ဦးျဖင့္ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳစနစ္ျဖင့္သင္ၾကားျခင္း
# ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ Locker , Laptop တစ္လံုးစီျဖင့္ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ျခင္း
# Network ပိုင္းကိုအထူးျပဳေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္Real Industry တြင္ကၽြမ္းက်င္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္သာမကလုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈကိုေထာက္ပံ့ေပးမည့္ Cisco USA မွ ေပးအပ္ေသာ CCNA ကိုပါ HND စာသင္ကာလအတြင္း ပူးတြဲရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ျခင္း။
# ႏိုင္ငံတကာ(EC-Council,Pearson) အသိအမွတ္ျပဳ ဝါရင့္ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ Lab Room တြင္ Dell Server, IBM Server, Cisco Router, Cisco Switch, Cisco Firewall, အစရွိသည့္ Devices မ်ားျဖင့္လက္ေတြ႔သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Professional Level သို႔ တက္လွမ္းရာ တြင္အဓိကလိုအပ္ေသာ Skill ျပည့္၀ျခင္း
# Software Trend ကိုအထူးျပဳသင္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ Android Developing ပိုင္းကိုပါထပ္မံသင္ယူရျခင္း
# မိမိ၏ Carrier ေအာင္ျမင္မွဳကုိ တုိက္ရုိက္ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေသာ English ကုိ 4 Skills သာမက IELTS ေျဖဆုိႏုိင္သည္အထိသင္ၾကားေပးျခင္း
# ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္တတ္ေသာ Team Spirit ရရွိေစရန္ Info Myanmar College Campus တြင္ Sport Activities မ်ား (စားပြဲတင္ တင္းနစ္၊ေဘာလုံး၊ ၾကက္ေတာင္)ထား ရွိေပးျခင္းႏွင့္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ Management Talk မ်ားစီစဥ္ထားရွိျခင္း
# E-Library, Library, Lab Room ႏွင့္ Extra Class စီစဥ္ထားရွိေပးျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္က်ဴရွင္မွ တက္ရန္မလိုပါ။
# မိဘမ်ားစိုးရိမ္ပူပန္မႈမျဖစ္ေစရန္ (College Ferry) ႀကိဳပို႔ကားမ်ားစီစဥ္ထားျခင္း

•InfoMyanmarCollegeတည္ေထာင္ခ်ိန္မွာ(၃)ႏွစ္ခန္႔သာရွိေသးေသာ္လည္း(၂၀၀၇)မွစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာမိခင္IMCS Ltdဧ။္ေကာင္းမြန္ေသာဂုဏ္သတင္းေၾကာင့္၎၊IMCဧ။္ျပည့္စံုေသာသင္ၾကားမႈအရည္အေသြးေၾကာင့္၎ ၊စည္းစနစ္က်ေသာေက်ာင္းစည္းကမ္းတို႔ေၾကာင့္၎၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားဧ။္ယံုၾကည္စြာေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္မူေၾကာင့္ကမာရြက္ျမိဳ႔နယ္(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အနီး)တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သတ္ေသာCampus (၂)ခုတြင္ေက်ာင္းသား/သူ (၃၀၀)ေက်ာ္တတ္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနေသာကြန္ပ်ဴတာအထူးျပဳေကာလိပ္အျဖစ္ဂုဏ္ယူစြာရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။

•InfoMyanmarCollegeစတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္အထူးၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ရာ လိုအပ္ေသာႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္၊စံညႊန္းအရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ကိုျပည့္မွီေအာင္စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္မူေၾကာင့္အဂၤလန္ဧ။္သတ္မွတ္စံႏႈန္းကိုျပည့္မွီျပီး၊ စာသင္ၾကားမႈအရည္အေသြး၊အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ၀င္ဆန္႔ႏိုင္မႈတြင္ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိေသာ(2016 The Times Higher Education World Universities Ranking)အရ(in the top 5% of universities Worldwide ကမၻာ႔ထိပ္တန္း (5%)တကၠသိုလ္စာရင္း၀င္(EdinburghNapeirUniversity)ကိုမိတ္ဖက္တကၠသိုလ္အျဖစ္(Partnership Program) ျဖင့္ျမန္မာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ဂုဏ္ယူစြာယူေဆာင္ႏိုင္ ခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။

•အဂၤလန္ႏိုင္ငံဧ။္နာမည္ေက်ာ္ Edinburghျမိဳ႔တြင္တည္ရွိေသာENUသည္၁၆ရာစု-သခ်ၤာႏွင့္အေတြးအေခၚပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာေလာ္ဂရမ္သမ္ (Logorithms)ႏွင့္ဒသမစနစ္(decimal point)ကိုတီထြင္ခဲ့ေသာ(John Napier)မွအစျပဳ၍၎ကိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္မွည့္ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။

•ပန္းခ်ီဆန္ေသာရႈ႔ခင္းမ်ား၊ရဲတိုတ္မ်ားေၾကာင့္ကမၻာေက်ာ္ျမိဳ႔တစ္ျမိဳ႔ျဖစ္ေသာအဂၤလန္ႏိုင္ငံEdinburghျမိဳ႔ရွိEdinburgh Napier Unversityသည္ Higher and Future Educationအတြက္အဂၤလန္ဘုရင္မၾကီးမွခ်ီးျမွင့္ေသာ(Queen’s Anniversity Prize)ကို(၂၀၀၉)တြင္ပထမအၾကိမ္၊(၂၀၁၆)တြင္ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေသာတကၠသိုလ္ျဖစ္ပါသည္။
•ENUသည္ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္သင္ၾကားမႈတြင္ထိပ္တန္းကကၠသိုလ္ျဖစ္ျပီးႏိုင္ငံေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္မွႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသား/သူ(၄၀၀၀)ေက်ာ္အပါအ၀င္ေက်ာင္းသား/သူ(၂၀၀၀၀) ခန္႔ Campus (3)ခုတြင္တက္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။
•သို႔ျဖစ္ပါ၍အဂၤလန္ႏိုင္ငံEdinburghNapierUniversityမွပါရဂူဘဲြ႔ရ၊ပညာရွင္မ်ားႏွင့္IMCမွလုပ္သက္ရင့္ပါရဂူဘြဲ႔/မဟာဘြဲ႔၊ပါေမာကၡဆရာ/မၾကီးမ်ား၊ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွအဂၤလန္ႏိုင္ငံENUတြင္သင္ၾကားမူအရည္အေသြး၊စံသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း၊ပူးေပါင္းသင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ IMCတြင္တက္ေရာက္၍ကမၻာ႔ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မွေပးအပ္သည့္(BSc.Computing)ဘြဲ႔ကိုရယူႏိုင္ျပီျဖစ္ပါေၾကာင္းျမန္မာေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊မိဘမ်ားအားဂုဏ္ယူစြာျဖင့္သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။
(၇)လွည္းတန္းကမာရြတ္
More Info: 09450097721,

ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်စာရင်းဝင် Edinburgh Napier University
( Top 10 UK University for Computing ) မှပေးအပ်သော
BSc Computing အတွက်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Section (A,B,C,D) ကျောင်းအပ် မမှီသူများအတွက်
Section E ကြိုတင်အပ်နှံနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
• Pre HND 4 Months [1-August-2017] Intake (အမှတ်စာရင်းတင်ပြရန်မလို)
• 1st Year 12 Months (HNC Computing UK)
• 2nd Year 12 Months (HND Computing UK)
• 3rd Year 12 Months (BSc Computing UK)

Computing ပညာရပ်ကိုလေ့လာဆည်းပူးနေကြသည့်ကျောင်းသား/သူများအတွက် UK မှ HND Diploma
သာမကကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း (5%)တက္ကသိုလ်စာရင်းဝင် Edinburgh Napier University UK
မှပေးအပ်သော (BSc.Computing) ဘွဲ့ကို ကိုInfo Myanmar College မှမိတ်ဖက်တက္ကသိုလ်အဖြစ်
(Partnership) စနစ်ဖြင့်မြန်မာကျောင်းသား/သူများအတွက်ဂုဏ်ယူစွာယူဆောင်လာခဲ့ပါပြီ။

1. တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ များလျှောက်ထားနိုင်သည်။

2. Pre HND ကာလတွင် IT ပညာကို စတင်လေ့လာသူများ မဖြစ်မနေ သင်ယူသင့်သည် Hardware, Software, Application သာမက မိမိအောင်မြင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့် English (4-Skill) ကို အခြေခံကောင်းရအောင် စနစ်တကျ သင်ယူရမည် ဖြစ်သည်။

3. “PRE HND” ပြီးပါက အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်သော (BTEC) HND Diploma in Computing အား ပြည်တွင်းတွင် (၂)နှစ်ခန့်မျှဖြင့် သင်ယူရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်။

4. ယခင်က ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်သင်ယူခဲ့ရသော QCF (Level 5) အဆင့်ရှိ Higher National Diploma ဖြစ်ပါသည်။

5. အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံး ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်သော (BTEC) HND Diploma in Computing အား Info Myanmar College တွင် (၂)နှစ်တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ကာ ဘာသာရပ် (၁၆)ခုကို နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။

6. HND Diploma ကို UK၏ 95%သော တက္ကသိုလ်များနှင့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် တက္ကသိုလ်များအပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိ တက္ကသိုလ်ပေါင်း(၂၀၀)ကျော်မှလက်ခံခြင်းကြောင့် မိမိနှစ်သက်ရာနိုင်ငံများ၏ (UK, USA, Singapore, Australia) တက္ကသိုလ်များတွင် နောက်ဆုံးနှစ်(၁)နှစ်တက်ရောက်၍ BSc-Computing ကိုရယူ နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

7. Second Year HND ပြီးပါက ဆက်လက်၍ နောက်ဆုံးနှစ် Final Year ကို အင်္ဂလန်ဧ။်သတ်မှတ်စံနှုန်းကိုပြည့်မှီပြီး၊ စာသင်ကြားမှုအရည်အသွေး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့်နိုင်ငံတကာဝင်ဆန့်နိုင်မှုတွင်ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိသော (2016 TheTimes Higher Education World Universities Ranking) အရ (In the top 5% of universities Worldwide ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း (5%) တက္ကသိုလ်စာရင်းဝင်(Edinburgh Napeir University မှပေးအပ်သော BSc.Computing ဘွဲ့ကိုUKတွင်သင်ယူသည့်စရိတ်ထက်အလွန်သက် သာသောသင်တန်းကြေးဖြင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံဧ။်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိ InfoMyanmar Collegeတွင်တတ်ရောက်နိုင်ပါပြီ။

8. တန်းခွဲတစ်ခုလျှင်(20) ဦးသာ လက်ခံမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကြိုတင်အပ်နှံနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ် ပါသည်။

College Facilities

# Classတစ်ခုလျှင်ကျောင်းသား (၂၀)ဦးဖြင့်ကျောင်းသားဗဟိုပြုစနစ်ဖြင့်သင်ကြားခြင်း
# ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင် ကိုယ်ပိုင် Locker , Laptop တစ်လုံးစီဖြင့် သင်ကြားရမည်ဖြစ်ခြင်း
# Network ပိုင်းကိုအထူးပြုလေ့လာလိုသူများအတွက်Real Industry တွင်ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်သာမကလုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးမည့် Cisco USA မှ ပေးအပ်သော CCNA ကိုပါ HND စာသင်ကာလအတွင်း ပူးတွဲရယူနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း။
# နိုင်ငံတကာ(EC-Council,Pearson) အသိအမှတ်ပြု ဝါရင့်ဆရာ၊ဆရာမ များဖြင့် သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ Lab Room တွင် Dell Server, IBM Server, Cisco Router, Cisco Switch, Cisco Firewall, အစရှိသည့် Devices များဖြင့်လက်တွေ့သင်ကြားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် Professional Level သို့ တက်လှမ်းရာ တွင်အဓိကလိုအပ်သော Skill ပြည့်ဝခြင်း
# Software Trend ကိုအထူးပြုသင်ယူလိုသူများအတွက် Android Developing ပိုင်းကိုပါထပ်မံသင်ယူရခြင်း
# မိမိ၏ Carrier အောင်မြင်မှုကို တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော English ကို 4 Skills သာမက IELTS ဖြေဆိုနိုင်သည်အထိသင်ကြားပေးခြင်း
# ကျောင်းသား၊သူများ အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်တတ်သော Team Spirit ရရှိစေရန် Info Myanmar College Campus တွင် Sport Activities များ (စားပွဲတင် တင်းနစ်၊ဘောလုံး၊ ကြက်တောင်)ထား ရှိပေးခြင်းနှင့် အခါအားလျှော်စွာ Management Talk များစီစဉ်ထားရှိခြင်း
# E-Library, Library, Lab Room နှင့် Extra Class စီစဉ်ထားရှိပေးခြင်းကြောင့် မည်သည့်ကျူရှင်မှ တက်ရန်မလိုပါ။
# မိဘများစိုးရိမ်ပူပန်မှုမဖြစ်စေရန် (College Ferry) ကြိုပို့ကားများစီစဉ်ထားခြင်း

•InfoMyanmarCollegeတည်ထောင်ချိန်မှာ(၃)နှစ်ခန့်သာရှိသေးသော်လည်း(၂၀၀၇)မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သောမိခင်IMCS Ltdဧ။်ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတင်းကြောင့်၎င်း၊IMCဧ။်ပြည့်စုံသောသင်ကြားမှုအရည်အသွေးကြောင့်၎င်း ၊စည်းစနစ်ကျသောကျောင်းစည်းကမ်းတို့ကြောင့်၎င်း၊ ကျောင်းသား/သူများ၊မိဘအုပ်ထိန်းသူများဧ။်ယုံကြည်စွာရွေးချယ်တက်ရောက်မူကြောင့်ကမာရွက်မြို့နယ်(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အနီး)တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သတ်သောCampus (၂)ခုတွင်ကျောင်းသား/သူ (၃၀၀)ကျော်တတ်ရောက်ပညာသင်ကြားနေသောကွန်ပျူတာအထူးပြုကောလိပ်အဖြစ်ဂုဏ်ယူစွာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။

•InfoMyanmarCollegeစတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကြီးများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်အထူးကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ရာ လိုအပ်သောနိုင်ငံတကာစံချိန်၊စံညွှန်းအရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်ကိုပြည့်မှီအောင်စီမံဆောင်ရွက်နိုင်မူကြောင့်အင်္ဂလန်ဧ။်သတ်မှတ်စံနှုန်းကိုပြည့်မှီပြီး၊ စာသင်ကြားမှုအရည်အသွေး၊အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့်နိုင်ငံတကာဝင်ဆန့်နိုင်မှုတွင်ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိသော(2016 The Times Higher Education World Universities Ranking)အရ(in the top 5% of universities Worldwide ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း (5%)တက္ကသိုလ်စာရင်းဝင်(EdinburghNapeirUniversity)ကိုမိတ်ဖက်တက္ကသိုလ်အဖြစ်(Partnership Program) ဖြင့်မြန်မာကျောင်းသား/သူများအတွက်ဂုဏ်ယူစွာယူဆောင်နိုင် ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။

•အင်္ဂလန်နိုင်ငံဧ။်နာမည်ကျော် Edinburghမြို့တွင်တည်ရှိသောENUသည်၁၆ရာစု-သင်္ချာနှင့်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သောလော်ဂရမ်သမ် (Logorithms)နှင့်ဒသမစနစ်(decimal point)ကိုတီထွင်ခဲ့သော(John Napier)မှအစပြု၍၎င်းကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်မှည့်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

•ပန်းချီဆန်သောရှု့ခင်းများ၊ရဲတိုတ်များကြောင့်ကမ္ဘာကျော်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သောအင်္ဂလန်နိုင်ငံEdinburghမြို့ရှိEdinburgh Napier Unversityသည် Higher and Future Educationအတွက်အင်္ဂလန်ဘုရင်မကြီးမှချီးမြှင့်သော(Queen’s Anniversity Prize)ကို(၂၀၀၉)တွင်ပထမအကြိမ်၊(၂၀၁၆)တွင်ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသောတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါသည်။
•ENUသည်ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်သင်ကြားမှုတွင်ထိပ်တန်းကက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း(၁၀၀)ကျော်မှနိုင်ငံတကာကျောင်းသား/သူ(၄၀၀၀)ကျော်အပါအဝင်ကျောင်းသား/သူ(၂၀၀၀၀) ခန့် Campus (3)ခုတွင်တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။
•သို့ဖြစ်ပါ၍အင်္ဂလန်နိုင်ငံEdinburghNapierUniversityမှပါရဂူဘွဲ့ရ၊ပညာရှင်များနှင့်IMCမှလုပ်သက်ရင့်ပါရဂူဘွဲ့/မဟာဘွဲ့၊ပါမောက္ခဆရာ/မကြီးများ၊ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှအင်္ဂလန်နိုင်ငံENUတွင်သင်ကြားမူအရည်အသွေး၊စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း၊ပူးပေါင်းသင်ကြားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် IMCတွင်တက်ရောက်၍ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်မှပေးအပ်သည့်(BSc.Computing)ဘွဲ့ကိုရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်းမြန်မာကျောင်းသား/သူများ၊မိဘများအားဂုဏ်ယူစွာဖြင့်သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
(၇)လှည်းတန်းကမာရွတ်
More Info: 09450097721,

Info Myanmar College
Info Myanmar College Day Trip

Get BSc(Computing) from Top 10 UK University for Computing in Myanmar

About Info Myanmar College

IMC was established in 2014.  It’s one of the educational outlets of IMCS Company Limited since 2008, which achieved the success in the Professional Information Technology Certification Level.

Info Myanmar College is proudly stood as the registered center of Pearson Education UK to provide Higher National Diploma Courses.

Edinburgh Napier University, one of the most prestigious universities in United Kingdom, in partnership with Info Myanmar College, has been proudly brought to all Myanmar students who are ardently studying computing subject.

College Supports

Arrange to learn the information technology modules of university standard to become skilful information technology technicians. Support to be stronger at Network Trend for the students who want to emphasize at networking. Teach and practice English well from HND Foundation to get English Proficient Skills and high score at IELTS. Arrange to be available of essential supports as:

  • E-Library
  • Library
  • Computer Lab Room
  • Language Test Room
  • Free internet access
  • Extra class for unskillful students

Teaching Method & Student Support

Teaching Method

Let them learn in the medium size class with 16 students per class. Teaching by Student Focus or Student Centered system. Teaching with Projects, Assignments, and Presentations of related subjects to complete well.

Student Support

Support and arrange Laptop, Uniforms, Cup and Locker for every student individually and private School ferries for convenient transportat College canteen for having meals convenien Quiet, calm and pleasurable surroundings and Campus for pay attention at learn A playground for recreation in bre A library which has various kinds of over 400 books for all-round improvement.

Contact Us

{"slides_column":"3","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"true"}